Vyhľadávanie

+

Spracovanie osobných údajov

Rozsah spracúvania osobných údajov

Spoločnosť VIK s.r.o. spracúva osobné údaje kontaktných osôb zmluvných partnerov a potenciálnych zmluvných partnerov spoločnosti v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, označenie zmluvného partnera (obchodné meno a sídlo spoločnosti).

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je získavanie nových zmluvných partnerov marketingovou činnosťou, uzatvorenie a plnenie zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou VIK s.r.o. a zmluvným partnerom.

Osobné údaje partnerov nie sú sprístupňované tretím osobám.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) – oprávnený záujem spoločnosti VIK s.r.o..

Oprávnený záujem

Oprávneným záujmom spoločnosti VIK s.r.o. je získavanie nových obchodných partnerov, rozvoj jej obchodných aktivít, uzatvorenie zmluvného vzťahu, plnenie vzájomných práv a povinností medzi spoločnosťou VIK s.r.o. a jej zmluvným partnerom.

Možnosti kontaktovania spoločnosti VIK s.r.o.

Spoločnosť VIK s.r.o. je možné kontaktovať ohľadom spracúvania osobných údajov a využiť práva uvedené vyššie prostredníctvom písomného listu doručeného na adresu sídla spoločnosti VIK s.r.o., zaslaním emailu e-mailovú adresu vik@vik.sk alebo telefonicky na číslo 0910/902070.