Vyhľadávanie

+

PUBLIKÁCIE

EVIDENCIA A OHLASOVANIE ODPADOV

Druhé vydanie, január 2017

UPOZORNENIE

Toto vydanie publikácie je spracované podľa v súčasnosti platného znenia zákona a vykonávacích vyhlášok, podľa ktorých sa vedie evidencia a ohlasovanie odpadov do konca roka 2017. Na jej úprave pre tretie vydanie podľa pripravovaných novelizácií vyhlášok, s predpokladanou účinnosťou od 1. januára 2018 pracujeme.

Kód publikácie: 99001

 

PRE KOHO JE URČENÁ

Pracovníci pôvodcov odpadov zodpovední za evidenciu a ohlasovanie

OBSAH PUBLIKÁCIE

Podrobný návod na vyplnenie nasledujúcich tlačív:
– Evidenčný list odpadu
– Ohlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom
– Sprievodný list nebezpečného odpadu
– Ohlasovanie uvedenia výrobkov na trh

Súčasťou CD s publikáciou sú aj príslušné tlačivá v editovateľnej forme.

Podrobnejší popis publikácie v PDF

Krátka ukážka textu v PDF

Cena bez DPH: 43,00 €

Cena s DPH: 51,60 €