Vyhľadávanie

+

WEBINÁR – BREXIT a colné postupy od 1.1.2021

Webinár sa venuje špecifikám colných postupov podľa Dohody o obchode a spolupráci z 24.12.2020 a jej predbežnej účinnosti od 1.1.2021. UK už je „treťou krajinou“ od 1.1.2021. Prevedieme Vás špecifikami Dohody, oboznámime plnením formalít, spôsobu ich vykonávania. Tí, čo mali povinnosť vykazovať Intrastat hlásenia, budú musieť podávať colné vyhlásenia a obchodovanie sa skomplikuje, náklady sa zvýšia, čas prepravy a dodania sa predĺži, procesy budú zložitejšie a obchodovanie náročnejšie. Oboznámime Vás tými najpodstatnejšími prvkami a tým čo z Dohody medzi EU a UK vyplýva. Táto dohoda má jedinečný charakter a doposiaľ žiadna dohoda EÚ nebola tak riešená. Obsahuje i oblasti z nej vylúčené, ktoré nerieši. Lektor zodpovie otázky, môžete konzultovať i po seminári. Ste na situáciu, ktorá nastane pripravení?

Cieľovou skupinou webinára sú výrobcovia, dovozcovia, vývozcovia, zasielatelia, colné deklarácie, colní zástupcovia, logistickí operátori, prepravcovia, dopravcovia, skladovatelia, podnikatelia v zahraničnom obchode, colní manažéri, pracovníci zodpovední za styk s colnými zástupcami a pod.

Trvanie webinára: od 09,00 do cca 14,00 (v závislosti od diskusie)

V cene sú zahrnuté pracovné materiály.

Miesto konania: On-line

Prihlášku môžete vyplniť aj keď termín konania nie je stanovený. Budeme Vás evidovať, ako záujemcu a konkrétny termín Vám včas oznámime.

Ako to celé prebieha nájdete popísané tu.

Termín
Termín podľa záujmu
Kategória
Logistika
125 € 150 € s DPH
Prihláška na kurz

Obsah webinára

 1. Dohoda o obchode a spolupráci medzi EÚ a UK – predbežná platnosť, rozsah a vykonávanie od 1.1.2021
 2. Sloboda tranzitu a spoločný tranzitný režim s UK
 3. Hraničný režim v EÚ a UK pri prestupe hranice, predbežné vyhlásenie, dočasné uskladnenie, colný status
 4. Obmedzenia pri dovoze a vývoze – monopoly, dovozné a vývozné licencie
 5. Colné preferencie a colné kvóty WTO
 6. Pravidlá pôvodu– spracovanie, kumulácia, tolerancie, príslušenstvo, ND a súpravy
 7. Postupy pri pôvode tovaru – vyhlásenie o pôvode, nezrovnalosti, záznamy, overenie
 8. Sanitárne a fytosanitárne opatrenia
 9. Technické prekážky obchodu – označovanie tovaru, plnenie noriem kvality, balenia a uvádzania na trh
 10. Opatrenia na uľahčenie obchodu, zákaz dovozných ciel, vývozné clá, dane a iné poplatky
 11. Plnenie colných formalít a povinnosti pri dovoze a vývoze:
  • podľa smeru a druhu obchodnej transakcie a spôsobu jej realizácie (dovoz, vývoz, tranzit)
  • podľa postavenia a úlohy v medzinárodnom dodávateľskom reťazci (výr., IM/EX, dist., prepr., dopr., zasiel. a pod.)
  • podľa použitého colného režimu (vývoz, osobitné režimy, voľný obeh)
  • podľa druhu dopravy akým sa tovar prepravuje (cestná, železničná, letecká, námorná, kombinovaná, poštová)
 12. Vyhotovovanie colných vyhlásení a colné zastúpenie:
  • môžete podávať CV sami – ako colný deklarant, čo musím splniť
  • môžete využiť služby colného zástupcu – priame / nepriame zastúpenie iným subjektom, čo musím splniť
 13. Platnosť rozhodnutí a povolení colných orgánov v EÚ a v UK (ZIN, AEO, EORI)
 14. Záverečná diskusia, otázky a odpovede

Prihláška na kurz

Kontaktný formulár

V prípade, že máte o tento kurz záujem a nie je stanovený termín konania alebo Vám termín nevyhovuje, vyplňte formulár. Budeme Vás kontaktovať.

ID kurzu:

Zvolený kurz:

Meno*

E-mail*

Telefón (pokiaľ možno mobilný)

Doplňujúca otázka

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa nariadeniaGDPR
Súhlasím so zasielaním informácií o kurzoch