Vyhľadávanie

+

INTRASTAT SK 2019

Cieľom je oboznámiť účastníkov s pravidlami pre INTRASTAT a zmenami pre rok 2018 súvisiacimi s vyhláškou ŠÚ SR, ktorou sa mení a dopĺňa Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 – 2020.

Kurz je určený pracovníkom nákupu, predaja, finančných oddelení, účtovníkom, colným deklarantom. Pracovníkov logistiky, ktorí komunikáciu s colnými orgánmi pri plnení povinností v zmysle platnej legislatívy pre oblasť vykazovania štatistiky obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi EÚ.

Vhodné pre stupeň znalostí: začiatočníci, mierne pokročilí.

Kurz INTRASTAT je zložený z dvoch častí, prvá je úvod do systému a problematiky ako takej a druhá časť je venovaná praktickej činnosti pri vyplňovaní, odosielaní a riešení konkrétnych obchodných operácií, ktoré sa v praxi vyskytujú.

Okrem toho sa účastníci dozvedia a naučia ako postupovať pri zatriedení tovaru do podpoložky kombinovanej nomenklatúry, tzn. ako správne priradiť kód tovaru podľa colného sadzobníka. Vysvetlenie súvislosti INTRASTAT – EXTRASTAT a veľa iných užitočných informácií pre praktické uplatňovanie pri podávaní štatistických hlásení…napr. aj ako podávať, využívané systémy a ich porovnanie a výhody, nevýhody a pod.

Jednodňový kurz od 09:00 do cca 15:30 hod. (v závislosti od diskusie)

Maximálny počet účastníkov je 12, preto je vytvorený dostatočný priestor aj pre riešenie individuálnych otázok.

V cene sú zahrnuté pracovné materiály, občerstvenie, obed a potvrdenie o absolvovaní školenia.

Školenie INTRASTAT-u doteraz u nás absolvovalo viac ako 110 účastníkov.

Termín
Termín podľa záujmu
Kategória
Logistika
151 € 181,20 € s DPH
Prihláška na kurz

Obsah kurzu

Úvod do INTRASTATU:

 • platné právne normy EÚ a SR, vysvetlenie pojmov a terminológie,
 • zmeny v zákone o DPH, colných predpisoch a colných sadzobník na rok 2018,
 • účel a fungovanie štatistického zisťovania, colnej únie a jednotného trhu EÚ,
 • vznik a zánik spravodajskej povinnosti, prahy oslobodenia a transakcie,
 • podávanie hlásení pri prijatí a odoslaní, predmet hlásení a výnimky,
 • ako rozlíšim kedy mám podať hlásenie INTRASTAT a kedy nie,
 • priradenie kódu tovaru podľa colného sadzobníka, praktické návody a postupy,
 • medziročné zmeny kombinovanej nomenklatúry.

Praktické riešenia INTRASTATU:

 • ako správne vyplniť hlásenie pri prijatí, odoslaní,
 • kedy podať opravné hlásenie a kedy nulové hlásenie,
 • trojstranný obchod – priebeh, vysvetlenie, nepriamy dovoz a vývoz – súvislosti s colnými predpismi,
 • ako a kedy má SJ povinnosť podať hlásenie pri dobropise,
 • vykazovanie zušľachtenia, platenej opravy, premiestnenia tovaru (napr. konsignančné sklady),
 • vykazovanie software, odpadu, rozložených zásielok, možnosti kumulácie údajov v hlásení,
 • príklady z aplikačnej praxe, SIMSTAT – zjednodušenie štatistického vykazovania.

Prihláška na kurz

Kontaktný formulár

V prípade, že máte o tento kurz záujem a nie je stanovený termín konania alebo Vám termín nevyhovuje, vyplňte formulár. Budeme Vás kontaktovať.

ID kurzu:

Zvolený kurz:

Meno*

E-mail*

Telefón (pokiaľ možno mobilný)

Doplňujúca otázka

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa nariadeniaGDPR
Súhlasím so zasielaním informácií o kurzoch