Vyhľadávanie

+

Colné konanie pri dovoze a vývoze

Cieľom prezenčného školenia je poskytnúť účastníkom informácie o správnom uplatňovaní colných a daňových predpisov pri obchodovaní s krajinami mimo Európskej únie. Tieto sú potrebné pre úspešnú realizáciu obchodných transakcií, splnenie colných formalít. Uvidíte dokonalú komplexnú prezentáciu colného konania s vysvetlením súvislostí na uvedených príkladoch a poznatkoch z colnej praxe.  Získané poznatky Vám pomôžu efektívne komunikovať s vašimi obchodnými partnermi, colným zástupcom, či colnými orgánmi priamo. Váš prehľad iste ocenia a získate si ich dôveru a vybudujete tak silnú pozíciu na trhu. Uplatnením správnych postupov eliminujete možné riziká. Vhodné pre výrobné spoločnosti, dovozcov, vývozcov, prepravcov, dopravcov i logistických operátorov tiež vhodné pre začínajúcich podnikateľov v zahraničnom obchode.

Cieľovou skupinou sú pracovníci colných deklarácií, logistiky, obchodných, výrobných, špedičných, deklaračných firiem, ktorí pripravujú colné doklady v dovoze, vývoze alebo vystupujú ako zástupcovia v colnom konaní. Vhodné tiež pre manažérov, pracovníkov zodpovedných za styk s colným zástupcom, tiež pre nákupcov a predajcov vo firme. Odporúčame tiež pre pracovníkov, ktorí potrebujú získať prehľad orientáciu v colnej problematike, aby mohli efektívnejšie komunikovať pri vybavovaní zásielok.

Jednodňový kurz od 09,00 do cca 15,30 (čas ukončenia kurzu v závislosti od diskusie)

V cene sú zahrnuté pracovné materiály, občerstvenie, obed a potvrdenie o absolvovaní školenia.

Miesto konania: VIK s.r.o., Ružinovská 1, 821 02 Bratislava – Ružinov

Možnosti ubytovania v blízkosti nájdete na našej podstránke.

Toto školenie ponúkame tiež formou webinára.

Termín
Termín podľa záujmu
Kategória
Logistika
150 € 180 € s DPH
Prihláška na kurz

Obsah kurzu

 • základné colné predpisy, dôležité zmeny, pôsobnosť colných predpisov
 • základná colné pojmy a terminológia
 • colné a daňové územia Európskej únie – vysvetlenie osobitostí
 • colné konanie od začiatku, cez jeho priebeh, až po ukončenie
 • voľný obeh / vývoz; sprievodné dokumenty a colné vyhlásenia
 • osobitné colné režimy – informatívne
 • druhy dokladov v colnom konaní (účtovné, colné, prepravné, osvedčenia)
 • osobitosti colných konaní v závislosti od druhu dopravy
 • status tovaru / pôvod tovaru – vysvetlenie, rozdiely, uplatňovanie
 • záruky – druhy, zníženie a oslobodenie
 • základy pôvodu tovaru a preferenčné opatrenia Európskej únie
 • diskusia

Prihláška na kurz

Kontaktný formulár

V prípade, že máte o tento kurz záujem a nie je stanovený termín konania alebo Vám termín nevyhovuje, vyplňte formulár. Budeme Vás kontaktovať.

ID kurzu:

Zvolený kurz:

Meno*

E-mail*

Telefón (pokiaľ možno mobilný)

Doplňujúca otázka

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa nariadeniaGDPR
Súhlasím so zasielaním informácií o kurzoch